ไหมและวิถีชีวิตชุมชน

กิจกรรมพัฒนาแนวคิดชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ creative tourism

ที่นี่…สุรินทร์ ดินแดนแห่งการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน “ไหมและวิถีชีวิตชุมชน”
การพัฒนาแนวคิดชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ CREATIVE TOURISM
การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวคิดชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการร่วมกันระดมสมองจากคนในชุมชนและเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพื่อค้นหาทุนของชุมชน ร่วมกันค้นหาทุนชุมชนที่โดดเด่น นำมาสู่การพัฒนาต่อยอดด้วยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมการคิดวางแผนทั้งระบบ เพื่อนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป
การรวมพลังพร้อมใจกันใน 2 วัน สามารถมีข้อสรุปที่ชัดเจนในทิศทางการจัดการ ท่องเที่ยววิถีชุมชนของตำบล สวาย
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ขอชื่นชมทีมงานวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ ดร.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง และคณะพร้อมด้วยทีมงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ททท.
องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย และเครือข่ายทุกภาคส่วนครับ
ขอบคุณครับ

สุรินทร์ ดินแดนแห่งการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมชุมชน “ไหมและวิถีชีวิตชุมชน”